Tuesday, 18 October 2011

MENANG PROTON SAGA 1.6L DENGAN SMILES (ESSO/MOBIL)

Sejumlah 6 Proton Saga, 1.5 juta Mata Ganjaran Smiles, RM107,200 nilai Touch ‘n Go dan 506
unit SmartTAG mesti dimenangi! Leretkan kad Smiles dan isilah bahan api Synergy dimana-mana stesen servis Esso atau Mobil hari ini, dan anda mungkin pemenang bertuah!

Lebih banyak anda isi, lebih cerah peluang kemenangan anda!Syarat dan Peraturan Promosi Smiles : Peraduan Cabutan Bertuah “Menangi Proton Saga”

Penganjur:

ExxonMobil Malaysia Sdn Bhd (“Syarikat”) adalah penganjur Peraduan Cabutan Bertuah “Menangi Proton Saga” (“Peraduan”).

Kelayakan:

Peraduan ini dibuka kepada semua ahli kad Smiles Program Smiles Driver Rewards (“Smiles”) kecuali ahli Kad Fleet dan Kad Diskaun Diesel, yang merupakan warga Malaysia, berusia 18 tahun ke atas (“Peserta”) tertakluk kepada Syarat dan Peraturan berikut. Semua transaksi untuk tujuan Peraduan ini mesti dileret bersama kad Smiles untuk diambil kira sebagai penyertaan sah.
Peraduan ini dibuka kepada semua Peserta, kecuali kategori individu berikut yang TIDAK LAYAK menyertai Peraduan ini:
Kakitangan tetap/kontrak subsidiari-subsidiari ExxonMobil di Malaysia, dan ahli keluarga terdekat mereka (ibu, bapa, suami/isteri dan anak-anak).
Pengusaha stesen Syarikat.
Kakitangan agensi pengiklanan dan promosi Syarikat (seterusnya dirujuk sebagai “Peserta Yang Tidak Layak”).
Ahli keluarga terdekat (bapa, ibu, suami/isteri dan anak) Peserta Yang Tidak Layak juga tidak dibenarkan menyertai Peraduan ini.

Tempoh Peraduan:

Peraduan akan berlangsung dari 7 Oktober 2011 hingga 9 Disember 2011, termasuk kedua-dua tarikh (“Tempoh Peraduan”).

Peraduan:

Untuk menyertai Peraduan ini, Peserta mesti membuat pembelian terkumpul bernilai RM30.00 untuk Synergy F-1, Synergy 5000 dan/atau produk Diesel di mana-mana stesen servis Esso atau Mobil dalam satu resit atau berbilang resit sama ada secara tunai atau kad kredit. Semua pembelian mesti dileret bersama kad Smiles.
Setiap perbelanjaan terkumpul RM30.00 dalam satu resit atau berbilang resit melayakkan Peserta untuk satu (1) penyertaan. Contohnya, transaksi RM70.00 melayakkan Peserta untuk dua (2) penyertaan.
Tiada borang peraduan atau resit transaksi diperlukan. Peserta layak secara automatik jika dia mematuhi semua Syarat dan Peraturan yang tersebut di sini. Dengan menyertai Peraduan, setiap Peserta dianggap bersetuju untuk mematuhi Syarat dan Peraturan yang tersebut di sini.
Berdasarkan semua penyertaan yang diterima, Syarikat akan memilih beberapa Peserta (“Calon Terpilih”). Keputusan Syarikat mengenai semua perkara berkenaan Peraduan (termasuk pemilihan para pemenang menerusi sistem pemilihan elektronik) adalah muktamad. Surat-menyurat berhubung pemilihan pemenang tidak akan dilayan.
Jika kad Smiles tidak dileret untuk mengumpul mata ganjaran, dan/atau pembelian tidak menepati kriteria kelayakan, penyertaan akan dibatalkan.
Ahli-ahli kad jenama bersama layak untuk 3X peluang kemenangan dengan setiap pembelian terkumpul RM30, yang disampaikan menerusi bahan-bahan komunikasi di stesen.
Peserta Terpilih akan dihubungi oleh Syarikat atau wakil terlantik menerusi telefon (nombor telefon seperti yang tercatat di dalam pangkalan data Smiles) dan diwajibkan menjawab satu (1) soalan Peraduan untuk melayakkan diri sebagai pemenang. Andainya Syarikat tidak berjaya menghubungi peserta terpilih atas apa jua sebab, Syarikat dengan ini berhak memilih Peserta layak yang lain.

Lain-lain Syarat dan Peraturan:

Nama semua pemenang akan diumumkan menerusi poster pengumuman pemenang di semua stesen servis Esso dan Mobil dan laman web www.Esso-Mobil-Smiles.com.my.
Andainya mana-mana penyertaan atau Hadiah Peraduan diberi kepada individu yang:
tidak layak menyertai Peraduan; dan/atau,
telah menipu atau disyaki menipu berhubung dengan penggunaan kad Smiles
Syarikat berhak membatalkan penyertaan individu tersebut dari Peraduan dan/atau menerima Hadiah.
Semua pemenang yang terpilih menerusi sistem pemilihan elektronik Syarikat adalah muktamad.
Surat Pemberitahuan akan dipos kepada pemenang Peraduan dan Hadiah akan dipos kepada pemenang (“Surat Pemberitahuan”) (alamat rumah yang diberi seperti di dalam pangkalan data Smiles). Pemenang mesti menghubungi Syarikat dalam tempoh 14 hari dari tarikh Surat Pemberitahuan, jika tidak Syarikat berhak memilih pemenang baru. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Pemberitahuan.
Pemenang mesti menuntut Hadiah Utama di cawangan Proton seperti yang dinasihatkan oleh Syarikat.
Premium Insurans 12 bulan, Cukai Jalan 12 bulan dan mana-mana cukai atau levi berkenaan akan ditanggung sendiri oleh Pemenang Hadiah Utama sebelum menuntut Proton Saga 1.6L. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa jua implikasi cukai yang mungkin timbul akibat kemenangan tersebut.
Semua Hadiah tidak boleh dipindah milik dan mesti dituntut sendiri oleh pemenang atau proksi terlantik yang diluluskan oleh Syarikat.
Jika sesuatu Hadiah tidak dituntut oleh pemenang dalam tempoh yang ditetapkan, pemenang secara automatik membatalkan haknya terhadap Hadiah tersebut dan tidak berhak membuat tuntutan selepas itu dan di dalam keadaan ini, Syarikat berhak memindahkan Hadiah kepada Peserta terpilih yang lain.
250,000 Mata Ganjaran Smiles akan dikreditkan ke kad Smiles Pemenang Hadiah Utama dalam tempoh 4 - 6 minggu dari tarikh Surat Pemberitahuan.
Untuk pemenang-pemenang Hadiah Sagu Hati di Sabah, 25,000 Mata Ganjaran Smiles akan dikreditkan ke kad Smiles ahli kad Smiles untuk menggantikan SmartTag dan kad Touch ‘n Go.
Semua Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa jua barangan atau pakej lain. Semua pemenang tidak dibenarkan menuntut Hadiah selepas tempoh yang dinyatakan.
Syarikat berhak membatal, memendek, melanjut, menggantung atau menghentikan Tempoh Peraduan pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat Tempoh Peraduan tanpa notis terlebih dahulu. Syarikat juga berhak meminda, mengubah, membatal atau menukar mana-mana Syarat dan Peraturan yang terkandung di sini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, mana-mana pembatalan, pelanjutan, penggantungan atau pemberhentian Tempoh Peraduan pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat Tempoh Peraduan tidak melayakkan Peserta untuk menuntut pampasan daripada Syarikat untuk apa jua dan semua kerugian atau kerosakan yang ditanggung atau dialami oleh Peserta akibat daripada pembatalan, pelanjutan, penggantung atau pemberhentian tersebut.
Syarikat berhak mengguna nama, alamat, gambar dan testimoni Peserta di dalam iklan dan lain-lain bentuk publisiti berhubung dengan Peraduan. Penyertaan Peserta di dalam Peraduan dan persetujuan untuk terikat dengan Syarat dan Peraturan yang tersebut di sini akan dianggap sebagai kebenaran mereka untuk penggunaan tersebut, tanpa notis, bayaran atau pertimbangan lanjut.
Dengan menyertai Peraduan ini dan menerima Hadiah, pemenang Hadiah bersetuju bahawa ExxonMobil berhak menggambar, merakam atau memaparkan mereka sebagai pemenang Peraduan dalam apa jua cara mengikut budi bicara mutlak ExxonMobil, dan mempamerkan bahan-bahan tersebut untuk semua tujuan pengiklanan, pemasaran dan publisiti berhubung dengan Peraduan tanpa sebarang pampasan, dengan Syarat ia mematuhi undang-undang. Para Peserta dan pemenang Peraduan dengan ini dimaklumkan dan dianggap membenarkan ExxonMobil untuk mengguna nama, suara, gambar atau footage, atau isi kandungan penyertaan mereka semata-mata untuk tujuan yang tersebut di atas.
Syarikat berhak menggantikan mana-mana Hadiah dengan Hadiah yang senilai dengannya sekiranya Hadiah tersebut tidak terdapat atas apa jua sebab di luar kawalannya, jika perlu.
Peserta dengan ini bersetuju untuk mengecualikan Syarikat, para pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen, termasuk tanpa batasan, syarikat induk, subsidiari, syarikat bersekutu, kakitangan, agensi dan cawangannya, serta semua rakan niaga / penaja Peraduan dan semua pihak yang berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan Peraduan ini, dari dan terhadap apa jua dan semua liabiliti untuk kecederaan, kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk (sama ada secara langsung, tidak langsung atau akibat daripada) yang timbul daripada Peraduan ini dan kemenangan serta penggunaan atau penyalahgunaan atau pemilikan mana-mana Hadiah, termasuk liabiliti untuk kecederaan peribadi, kematian atau kerosakan harta, kecuali di mana dilarang atau dihadkan oleh undang-undang. Semua pemenang mengakui bahawa sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Hadiah yang dianugerahkan oleh Syarikat adalah tanpa apa jua waranti sama ada secara lisan atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat tentang kepuasan mutu, dan bukan perlanggaran.
Peserta akan mengecualikan sepenuhnya dan tidak mengikat Syarikat, para pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen daripada mana-mana dan semua kerugian, liabiliti, kos, tuntutan, caj, perbelanjaan, tindakan atau permintaan (termasuk kos perundangan), sama ada secara langsung atau tidak langsung kerana melanggar Syarat dan Peraturan ini.
Peraduan ini adalah di bawah kuasa undang-undang Malaysia dan semua pertelingkahan adalah tertakluk kepada kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
Jika atas apa jua sebab mana-mana bahagian Peraduan ini tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan, Syarikat boleh mengikut budi bicaranya membatal, menamat, meminda atau menggantung promosi, atau tidak mengesahkan mana-mana penyertaan terbabit tanpa sebarang liabiliti atau obligasi untuk meneruskan Peraduan.
Ketaksahan atau ketakkuatkuasaan mana-mana Syarat dan Peraturan ini atas apa jua sebab tidak akan memberi prejudis atau kesan terhadap kesahan atau penguatkuasaan bahagian lain dan setiap bahagian Syarat dan Peraturan ini adalah ketara dan sentiasa terasing daripada bahagian lain Syarat dan Peraturan.
Syarikat tidak bertanggungjawab atau tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa jua tuntutan, kehilangan atau kerosakan, akibat daripada atau berhubung dengan Peraduan ini atau penggunaan atau keadaan Hadiah yang diberi sepanjang Peraduan ini.
Syarikat merupakan pihak berkuasa muktamad untuk menentukan penterjemahan Syarat dan Peraturan ini dan dalam apa jua perkara berhubung Peraduan ini.
Tertakluk kepada lain-lain Syarat dan Peraturan Smiles.
Untuk pertanyaan, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan Smiles Driver Rewards di 1-300-880-323, Isnin hingga Jumaat, dari 9.00 pg hingga 5.00 ptg, dan Sabtu, 9.00 pg hingga 1.00 ptg.

Sumber: Exxon Mobil

Related Posts

MENANG PROTON SAGA 1.6L DENGAN SMILES (ESSO/MOBIL)
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.